Utazás kereső-
Indulási időpont
Ár
Csökkenő
NövekvőUtazási szerződés és kiegészítő információk
content_top
KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
 
Ezúton szeretnénk felhívni figyelmüket az alábbi kiegészítő információkra, melyek minden meghirdetett utazásunkra érvényesek!
 
A programok az időjárás és a nyitva tartások függvényében felcserélődhetnek, a programváltozás jogát fenntartjuk.
 
A meghirdetett részvételi díjak nem tartalmazzák a nevezetességek belépőjegyeinek költségét az esetlegesen felmerülő járulékos utazási költségeket (pl. Velencében a vaporetto, Bledben a pletna stb.), ez minden esetben az utazás során külön az adott ország hivatalos pénznemében fizetendő!
Külön fizetendő szintén a fakultatív programok költsége, melyet minden utunknál feltüntetünk.
 
Az egynapos utazások részletes programját és az utazással kapcsolatos hasznos információkat feltétlenül olvassák el weboldalunkon! 
 
UTAZÁSI SZERZŐDÉS
1. Bevezetés
1.1. A TOP Travel Utazási Iroda Kft (a továbbiakban TOP Travel), 8000 Székesfehérvár, Horog u. 13/a 1/33. Tel.: 06 22 502 717, működési engedélyének száma: U-001818. A működéshez előírt vagyoni biztosíték vonatkozásában az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt - vel kötött szerződést. ( 1091 Budapest, Üllői út 1. ) 
1.2. A TOP Travel által szervezett, ill. közvetített utazásokra a 472/2017 (XII.28.) Korm. rendelet, a Polgári Törvénykönyv 6:254 utazási szerződésre vonatkozó paragrafusai, utazási és utazást közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII.23.)  Kormány rendelet és a Top Travel utazási feltételeiben előírtak az irányadóak.  A Top Travel által meghirdetett és közvetített utazásokra vonatkozóan az utas szerződés megkötése előtt teljes körű tájékoztatásban részesül a 472/2017 (XII.28. Korm. rendelet) 1. és 2. mellékletében meghatározott adattartalomnak megfelelően.

2. A szerződéskötés feltételei
2.1. Az utazási szerződés az utazás megrendelésével, az előleg befizetésével és a megrendelés visszaigazolásával jön létre. Az utazási szerződés aláírásával az utas kijelenti, hogy a TOP Travel által kiadott utazási feltételeket megismerte és aláírásával elfogadta.
2.2. Az jelentkezéskor fizetendő előleg összege a részvételi díj 40 %-a, mely az utazási szerződés megkötésekor fizetendő. Abban az esetben, ha a TOP Travel a közreműködő partnerével kötött szerződése szigorúbb feltételeket ró ki, annak mértékéhez igazodva az utazás díjelőlege magasabb összegben is meghatározható. Az utas a teljes részvételi díjat legkorábban az utazás megkezdése előtt 30 nappal, külön értesítés nélkül köteles befizetni. a fizetési határidők be nem tartása esetén a TOP Travel jogosult késedelmi kamatot kérni, a megrendelést lemondottnak tekinteni és az utazási feltételekben rögzített lemondási költségeket felszámítani ill. a szolgáltatást más részére értékesíteni, vagy az utas által megrendelt szolgáltatásokat lemondani.
3. Részvételi díj tartalma
3.1. A TOP Travel által megállapított részvételi díj a programleírásban meghatározott szolgáltatások ellenértéke, de biztosítási díjat nem tartalmaz. Csoportos utazások esetében érvényes utasbiztosítás mindenképpen szükséges. Az utast az utazási iroda külön díjazás ellenében betegség - baleset - és poggyászkár esetére biztosítja. Abban az esetben, ha éves biztosítással rendelkeznek vagy máshol kívánják utasbiztosításukat megkötni, erről a jelentkezéskor írásos nyilatkozatot kérünk. Az utazási iroda és az utas között fakultatív útlemondási szerződés jöhet létre a teljes részvételi díj 5%-ának befizetése ellenében. Fakultatív útlemondási szerződés csak az utazási szerződéssel egy időben köthető!
4. Szolgáltatások- és díjváltozások
4.1. Az utazás időtartamát, a szolgáltatások minőségét, a teljesítés módját és a részvételi díjat a Bolla Travel programajánlata ill. a megrendelés visszaigazolása tartalmazza. A TOP Travel fenntartja a jogot a szálláshely, ill. az autóbusz típus azonos kategóriáján belüli módosításra, valamint a programok azonos jellegű és értékű programra való felcserélésére.
4.2. A TOP Travel az utazás részvételi díját bel- vagy külföldi hatósági ár, devizaárfolyam, közlekedési költségek árváltozása, adók, illetékek mértékének megváltozása miatt az utazás megkezdése előtt legkésőbb 20 nappal felemelheti. Ha a részvételi díj emelése 8 %-ot meghaladja, az utas az értesítéstől számított 3 napon belül
a, elállhat az utazási szerződést vagy
b, ha elfogadja a változtatásokat, a felek módosítják a szerződést.
Az utas döntéséről köteles az utazásszervezőt haladéktalanul tájékoztatni.
4.3. Ha az utas eláll a szerződéstől,
a, az utas az eredetivel azonos vagy magasabb értékű helyettesítő szolgáltatásra tarthat igényt, ha ennek nyújtására az utazászervezőnek lehetősége van, és
b, ha az a, pont szerinti helyettesítő szolgáltatás nyújtására nem képes, vagy az utas a felkínált helyettesítő szolgáltatást nem fogadja el, az utazásszervező a teljes befizetett díj azonnali visszafizetésére, és az után az utazási szerződés megkötésétől számított időre az érintett naptári félévet megelőző utolsó napon érvényes jegybanki alapkamattal megegyező mértékű kamat megfizetésére köteles.
4.4. A megadott autóbuszos részvételi díjak 35 fizető utas esetén érvényesek. Kevesebb fizető utas esetén felár fizetendő.
5. Az utazási iroda elállása
5.1. A TOP Travel az utazás megkezdése előtt 20 nappal írásban tett nyilatkozattal elállhat az utazási szerződéstől - a befizetett összeg visszatérítése mellett - az utazáshoz szükséges legkisebb létszámhiányában, illetve ha az utazást a szerződés megkötésekor előre nem látható külső körülmény veszélyezteti.
5.2. Ha az úti cél vagy az ahhoz vezető útvonal olyan területet érint, amely az az utazási szerződés megkötését követően - a külpolitikáért felelős miniszter által vezetett központi államigazgatási szerv honlapján az "utazásra nem javasolt" utazási célországokat és térségeket megjelölt felsorolásba felvételre került, az utazásszervező köteles azonos vagy magasabb értékű helyettesítő szolgáltatást nyújtani. Ha a helyettesíthető szolgáltatás az eredetinél alacsonyabb értékű, az utazásszervező köteles a díjkülönbözetet az utasnak megtéríteni. Ebben az esetben az utas
a, ha elfogadja a helyettesíthető szolgáltatást, a felek módosítják, a felek módosítják az utazási szerződést vagy,
b, elállhat a szerződéstől.
Ha az utas eláll a szerződéstől, az utazásszervező köteles a teljes befizetett díjat visszafizetni.
5.3. Ha az utazásszervező eláll a szerződéstől,
a, az utas az eredetivel azonos vagy magasabb értékű helyettesíthető szolgáltatásra tarthat igényt, ha ennek nyújtására az utazásszervezőnek lehetősége van, és
b, ha az a, pont szerinti helyettesíthető szolgáltatásnyújtására nem képes, vagy az utas a felkínált helyettesíthető szolgáltatást nem fogadja el, az utazásszervező a teljes befizetett díj visszafizetésére, és az után az utazási szerződés megkötésétől számított időre járó, az érintett naptári félévet megelőző utolsó napon érvényes jegybanki alapkamattal megegyező mértékű kamat megfizetésére köteles.
6. Lemondási feltételek / Az utas elállási és módosítási joga
6.1. Az utas elállhat a szerződéstől vagy módosíthatja azt, de bárminemű módosítás esetén módosításonként 2000 Ft, lemondás esetén 2000 Ft/fő kezelési költséget számolunk fel. 45 napon belüli módosítás lemondásnak minősül (kivétel névmódosítás), erre vonatkozóan a lemondási feltételek szabályai érvényesek.
6.2. Az utas az utazási szerződéstől írásban tett nyilatkozattal bármikor elállhat, a szerződésben meghatározott fizetési kötelezettség mellett. Az utasnak a 4.2. vagy a 5.2. bekezdésben meghatározott okból, ill. az utazás megkezdését megelőző 60. napnál korábban való elállása esetére bánatpénz nem követelhető.
A bánatpénz a részvételi díjhoz igazodik és a következőképpen alakul:
-az utazás előtt 45-35. napig a részvételi díj 10 %-a
-az utazás előtt 34-21. napig a részvételi díj 25 %-a
-az utazás előtt 20-14. napig a részvételi díj 50 %-a
-az utazás előtt 13-7. napig a részvételi díj 75 %-a
-az utazás előtt 6-0 napig, valamint meg nem jelenés esetén a részvételi díj 100 %-a.
6.3. Amennyiben az utas saját hibájából nem tud az utazáson részt venni, úgy a befizetett részvételi díj visszafizetésére nem tarthat igényt. Ha az utas eláll az utazási szerződéstől, az utazásra vonatkozó jogai megszűnnek.
Ebben az esetben a TOP Travel-nek jogában áll a visszamondott helyeket újból értékesíteni.
6.4. Az utas jogosult az utazásban való részvételi jogát olyan 3. személyre engedményezni, aki megfelel az utazási szerződésben meghatározott feltételeknek, ha arról a TOP Travel-t írásban tájékoztatja és a módosításról szóló feltételeket elfogadja. Az engedményezésből eredő többletköltségekért az utasok egyetemlegesen felelnek.
7. Hibás teljesítés, visszatérítés
7.1. A TOP Travel a szerződésben vállalt szolgáltatások teljesítéséhez igénybe vett közreműködő magatartásáért úgy felel, mintha maga járt volna el, kivéve, ha a közreműködő felelősségét jogszabályban kihirdetett nemzetközi egyezmény korlátozza.
7.2. Az utas - a szerződés hibás teljesítése esetén - haladéktalanul köteles a kifogásait közölni a TOP Travel képviselőjével vagy annak hiányában a helyszíni szolgáltatóval, aki a közlésről jegyzőkönyvet készít. Az utas a közlés késedelméből eredő kárért felelős, ekkor nem jogosult a szavatossági igényének érvényesítésére a szavatossági időn belül. A TOP Travel köteles a bejelentett kárigény indokoltságát megvizsgálni és álláspontjáról az utast tájékoztatni. Az utas kártérítésének mértéke nem haladhatja meg az utas által fizetett részvételi díj mértékét.
7.3. A TOP travel nem köteles a részvételi díjat mérsékelni, ha az utas valamely szolgáltatást saját elhatározásából nem vette igénybe.
8. Egyéb rendelkezések (károkozás és felelősségvállalás)
8.1. Az utas köteles az utazásra vonatkozó mindenkori jogszabályokat és előírásokat (útlevél, vízum, vám- és devizaszabályok) betartani. Ennek elmulasztásából, illetve megszegéséből eredő többletköltségek, valamint igazolt károk megtérítése az utast terhelik, amelyet az utas a felmerüléstől számított 15 napon belül köteles megfizetni a károsult részére.
8.2. A pontos indulás érdekében a megadott találkozási időpontokat feltétlenül be kell tartani. A későn érkező utasokra az idegenvezető az aktuális program függvényében (külön értesítés nélkül) max. 20 percet vár.
8.3. Az utazás során az utas által harmadik személynek okozott kárért az utas közvetlenül tartozik felelősséggel. Az az utas, aki az utazás során és a szálláshelyen magatartásával zavarja a vele együtt utazókat, és többszöri figyelmeztetés ellenére sem változtat viselkedésén, azonnal kizárható az utazásból, kártérítés igénye nélkül.
8.4. Az utas a poggyászának őrizetéről az utazás során , valamint a szálláshelyen maga gondoskodik. Határon, várakozóhelyen, közlekedési eszközön, stb. elveszett poggyászokért a TOP Travel felelősséget nem vállal
9. Jogviták rendezése
9.1. Az általános utazási feltételeket az utas jelentkezésekor elolvassa és tudomásulvételét a jelentkezési lap vagy az utazási szerződés aláírásával igazolja. Amennyiben az utas több személy részére rendeli meg a szolgáltatásokat, aláírásával utastársai nevében is nyilatkozik, ill. szerződéseket köt.
9.2. A TOP Travel által szervezett utazással kapcsolatos minden perben a felek alávetik magukat a területileg illetékes bíróság eljárásának.
 
Székesfehérvár, 2019 ........................................
 
 
 
                       ......................................................................
                                  megrendelő/meghatalmazott aláírása
content_bottom

bottom_right
INweb Informatika